preloader

41 20 10 990

biuro@hdpro.pl

Szkolenia Informatyczne

Wybierz szkolenia dla siebie lub swoich pracowników :

Cyberbezpieczeństwo - Bezpieczne korzystanie z komputera

 

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz budowanie umiejętności radzenia sobie z cyberzagrożeniami. W trakcie szkolenia powiemy gdzie czyhają zagrożenia, w jaki sposób wykryć oszustów i nie paść ofiarą ataku, a także jak bezpiecznie korzystać z dostępnego oprogramowania oraz właściwie reagować na incydenty. Przedstawimy wszystko to, co każdy pracownik powinien wiedzieć na temat cyberzagrożeń i bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

  • Moduł I – wstęp
   Ataki socjotechniczne (techniki manipulacji w IT)
   Jak i skąd atakujący zbierają dane na twój temat?

  • Moduł II – Ataki
   Ataki przez pocztę e-mail
   Ataki przez strony WWW
   Ataki przez komunikatory (Facebook)
   Ataki przez telefon
   Ataki APT, phishing, smishing, spear-pshishing, pharming, spoofing, spam, spim, scam

 • Moduł III - Bezpieczeństwo
  Bezpieczne hasła - Polityka haseł – jakie hasło jest bezpieczne, jak nimi zarządzać?
  Problem aktualnego oprogramowania i kopii zapasowych
  Bezpieczna praca z pakietem biurowym (Microsoft Office, Open Office)
  Bezpieczna praca z programem pocztowym (Outlook, Lotus, Thunderbird, GMail)
  Bezpieczna praca z przeglądarką internetową
  Bezpieczna praca z plikami graficznymi
  Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych (telefony, tablety, laptopy)
  Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych (Wi-Fi, Bluetooth)
  Bezpieczne przechowywanie i usuwanie danych (na komputerze i na pendrive)
  Bezpieczny zdalny dostęp do firmowych zasobów
MS Excel - Podstawy

 

W podstawowym kursie skupiamy się na nauczaniu uczestników podstawowych umiejętności w programie MS Excel. Szkolenie składa się z kilku części, w których uczestnicy poznają sposoby nawigowania po arkuszach kalkulacyjnych, wprowadzania i edycji danych, używania formuł, formatowania danych i kilku innych przydatnych rzeczy.

 

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
• Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
• Omówienie głównych elementów warsztatów.
II. ROZPOCZYNANANIE PRACY Z MS EXCEL.
• Dopasowywanie widoków w MS Excel.
• Przegląd funkcji w MS Excelw odniesieniu do kluczowych zadań wykonywanych przez uczestników warsztatów.
• Przegląd głównych pojęć i funkcji MS Excel.
• Sposoby nawigowania między skoroszytami.
• Znaczenie kolumn i wierszy w arkuszach kalkulacyjnych.
• Przeznaczenie komórek i sposoby automatyzacji pracy użytkownika.
• Omówienie przydatnych skrótów klawiszowych dla analityka.
• Importowanie i eksportowanie danych z i do innych aplikacji.
III. WPROWADZANIE I EDYCJA DANYCH TEKSTOWYCH I LICZBOWYCH.
• Wprowadzanie i formatowanie danych w komórkach.
• Obramowanie komórek oraz ich wpływ na percepcję odbiorców naszych analiz.
• Kopiowanie i przemieszczanie danych – czyli na co należy zwrócić uwagę, aby zachować spójność i integralność danych.
• Funkcje wstawiania wierszy oraz kolumn.
• Zmiana i ukrywanie danych.
• Operacje na danych tekstowych – o czym należy pamiętać, aby możliwie jak najwcześniej wyeliminować podstawowe błędy.
• Zabezpieczenia arkuszy oraz wybranych danych przed modyfikacją hasłami.
IV. OBLICZENIA DANYCH – WYKORZYSTANIE FORMUŁ W ARKUSZU.
• Wprowadzanie formuł do arkusza oraz ich składnia.
• Zasady stosowania odwoływania do innych komórek w arkuszach.
• Wyszukiwanie właściwych formuł analitycznych oraz właściwe ich zastosowanie.
• Przykłady zastosowania wybranych formuł wspomagających analizę danych.
• Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas.
• Zamiana formuł na wartości liczbowe.
• Operacje na komórkach i unikanie wyświetlania błędów w formułach.
• Wykonywanie obliczeń dla scenariusza ćwiczeń przy wykorzystaniu funkcji: logicznych, matematycznych, tekstowych, wyszukiwania, informacyjnych, tablicowych oraz odwołań krzyżowych.
V. FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU.
• Przegląd narzędzi formatowania komórek.
• Obramowanie komórek oraz ich wpływ na percepcję odbiorców naszych analiz.
• Tworzenie niestandardowych formatów dla danych liczbowych i dat.
• Sposoby edycji tekstu w komórkach.
• Zasady wprowadzania znaków specjalnych w arkuszu.
• Wprowadzanie obramowań i podkreśleń.
• Znaczenie funkcji scalania komórek.
• Przeglądu funkcji formatowania warunkowego.
• Tworzenie słownika (listy) nazw i jego praktyczne wykorzystanie.
• Zasady stosowania funkcji autofiltru.
• Operacje na oknach arkusza – blokowanie komórek.
VI. TWORZENIE WYKRESÓW I ZASADY PROJEKCJI WYBRANYCH DANYCH.
• Główne typy wykresów i zasady ich zastosowania.
• Operacje na danych źródłowych i zasady zaznaczania elementów wykresu.
• Wyznaczanie trendu liniowego oraz automatyzacja procesu prognozowania kolejnych okresów.
• Przegląd możliwości konfiguracji wykresu.
• Wybranie typu wykresu w zależności od danych źródłowych.
• Sposoby radzenia sobie z brakującymi danymi.
VII. WYKORZYSTANIE TABEL PRZESTAWNYCH W PRAKTYCE – JAK ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS NA ANLIZĘ DANYCH.
• Znaczenie tabel przestawnych do optymalizacji swojego warsztatu analitycznego.
• Sposoby tworzenia tabel przestawnych, czyli jak krok po kroku dokonać właściwej selekcji kluczowych danych.
• Modyfikowanie tabel przestawnych i ich wpływ na uzyskiwane wyniki.
• Zmiana danych źródłowych i ich wpływ na zagregowane wyniki zawarte w tabeli przestawnej.
• Sposoby sortowania danych i właściwe ich użycie z punktu widzenia spójności danych.
• Tworzenie raportów tabeli przestawnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia zestawień Top Ten.
VIII. ODWOŁANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM – ZASADY STOSOWANIA.
• Zastosowanie poszczególnych typów odwołań w arkuszu.
• Wykorzystanie łączenia danych między arkuszami.
• Łączenie danych między plikami zewnętrznymi.
IX. DRUKOWANIE – PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK.
• Wybieranie elementów do wydrukowania.
• Podgląd podziału stron – zasady ergonomii prezentacji danych.
• Operacje typu: dodawanie, usuwanie znaków podziałów stron.
• Zasady drukowania arkuszy i obszarów nieciągłych.
• Eksportowanie danych do pliku PDF.
X. PODSUMOWANIE WARSZTATU I WNIOSKI KOŃCOWE.
• Przegląd grup dyskusyjnych w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.
• Pobieranie szablonów i wykorzystanie ich w swojej pracy.
• Poszukiwanie pomocy w zakresie rozwiązania określonych problemów analitycznych.

MS Excel - zaawansowany

 

W zaawansowanym kursie uczestnicy będą uczyć się metod analizy i prezentacji danych, importu danych z różnych formatów, zarządzania danymi w tabelach, budowania złożonych formuł i kilku innych nowych przydatnych umiejętności. Szkolenie to pozwala na bardziej zaawansowane wykorzystanie programu oraz precyzyjniejsze analizowanie danych.

 

  • Metodologia dokonywania analizy danych i prezentacji analizy danych w oparciu o model danych (AB) dla powtarzalnych cykli raportowania zmiennych okresowo danych źródłowych.

  • Analiza danych źródłowych (przykładowe dane dostępne w najczęściej stosowanych formatach CSV, TXT, XLS, XLSX). Przykład standardowy i powszechny – główna baza danych źródłowych i bazy słownikowe.

  • Zasady doboru możliwie najbardziej adekwatnych metod i narzędzi do przygotowania warstwy (arkuszy) danych – w zależności od danych źródłowych (wybór metod i narzędzi dla formatu CSV – w przypadku stosowania Excel’a w wersjach 2007-2016 lub XLSX – w przypadku Excel’a 2019-).

  • Demonstracja narzędzi dostępnych w ofercie funkcji [Dane].

  • Przykłady dobrych i złych praktyk (organizacja folderu danych, plik analizy danych i jego formalny zapis, skuteczność i konsekwencje stosowanego nazewnictwa, kopiowanie danych pomiędzy skoroszytami i arkuszami, eksport arkuszy do innych skoroszytów, adresowanie do danych zawartych w innych arkuszach danego skoroszytu oraz do arkuszy w innych skoroszytach).

  • Analiza danych w tabelach prostych.

  • Procedura importu danych źródłowych do analizy (z pliku tekstowego – przykład najpowszechniejszego standardu importu danych źródłowych). Wybór typu opisu danych źródłowych – reprezentacja pól bazy danych jako kolumny w arkuszu. Pochodzenie pliku. Nagłówki jako nazwy pól. Typy ograniczników. Dobór optymalnych początkowych formatów danych.

  • Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).

  • Tabela prosta i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.

  • Narzędzia zarządzania danymi w tabeli prostej. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego raportu końcowego.

  • Zmiany nazw arkuszy i dodawanie nowych arkuszy (zasady dodawania nowych arkuszy) w skoroszycie modelu danych opartego o tabele proste. Tabela prosta głównej bazy danych i tabele proste baz słownikowych.

  • Oczyszczenie” tabel prostych z pustych pól, pustych rekordów, rekordów z błędnymi informacjami, rekordów ze zbędnymi informacjami – w kontekście celów analizy (zastosowania wybranych narzędzi oferty funkcji [Narzędzia główne] oraz [Dane]-[Filtruj].

  • Przykłady algorytmizowania i formatowania powiązań pomiędzy prostymi tabelami danych na rzecz wygenerowania danych (kolejnych pól danych w tabeli prostej bazy głównej danych) na potrzeby dalszych czynności analizy.

  • Zastosowania wybranych funkcji: JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS, ADRES, ADRES.POŚR, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST,…

  • Metodologie korzystania z formuł prostych.

  • Metodologie budowania formuł złożonych.

  • Wykorzystanie modelu budowania formuł opartego o zastosowania [Menedżera nazw].

  • Zastosowania pseudofunkcji.

  • Zarządzanie skoroszytem po przygotowaniu warstwy analizy.

  • Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania [Tabeli przestawnej].

  • Zarządzanie raportem tabeli przestawnej. Kolumny, wiersze, wartości, filtry. Formatowanie kolumn. Dodawanie nowych zalgorytmizowanych kolumn tabeli przestawnej. Formatowanie tabeli przestawnej. Własności tabeli przestawnej.

  • Wstęp do budowania pulpitów menedżerskich (wykresy przestawne).

  • Ocena powtarzalności przygotowanego modelu danych jako modelu analizy danych i prezentacji analizy danych. Narzędzia powtarzalności.

  • Wstęp do VBA.

  • Analiza danych poprzez zastosowania narzędzi typu Query, połączenia, zapytania i kwerendy, Tabele[], SQL.

  • Zasady wyboru źródła danych. Możliwość skorzystania z kreatora kwerendy.

  • Zasady wyboru i dodawania do kwerendy arkuszy i tabel.

  • Relacja do [Menedżera nazw].

  • Zarządzanie pulpitem Query.

  • Graficzne budowanie kwerendy. Definicje sprzężeń.

  • Kryteria – pola, operatory, wartości.

  • Definicja tabeli danych do zwrócenia.

  • 34. Zarządzanie polem SQL.

  • Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).

  • Tabela[] i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.

  • Narzędzia zarządzania danymi w modelu tabelarycznym Tabeli[]. Narzędzia tabel. Projektowanie tabeli. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego raportu końcowego.

  • Zmiany nazw arkuszy i dodawanie nowych arkuszy (zasady dodawania nowych arkuszy) w skoroszycie modelu danych opartego o model tabelaryczny.

  • Przykłady zaawansowanego algorytmizowania i formatowania powiązań pomiędzy Tabelami[] oraz polami w Tabeli[] głównej na rzecz wygenerowania danych (kolejnych pól danych w tabeli prostej bazy głównej danych) na potrzeby dalszych czynności analizy.

  • Zastosowania wybranych funkcji tabelarycznych: JEŻELI[], JEŻELI.BŁĄD[], JEŻELI.ND[], WYSZUKAJ[], WYSZUKAJ.PIONOWO[], PODAJ.POZYCJĘ[], INDEKS[], ADRES[], ADRES.POŚR[], SUMA.JEŻELI[], SUMA.WARUNKÓW[], ZŁĄCZ.TEKSTY[], TEKST[],…

  • Metodologie korzystania z formuł prostych.

  • Metodologie budowania formuł złożonych.

  • Wykorzystanie modelu budowania formuł opartego o zastosowania [AutoMenedżera nazw].

  • Zarządzanie skoroszytem po przygotowaniu warstwy analizy.

  • Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania [Tabeli przestawnej].

  • Zarządzanie raportem tabeli przestawnej. Kolumny, wiersze, wartości, filtry. Formatowanie kolumn. Dodawanie nowych zalgorytmizowanych kolumn tabeli przestawnej. Formatowanie tabeli przestawnej. Własności tabeli przestawnej.

  • Wstęp do budowania pulpitów menedżerskich (wykresy przestawne).

  • Ocena powtarzalności przygotowanego modelu danych jako modelu analizy danych i prezentacji analizy danych. Narzędzia powtarzalności.

  • Przedefiniowanie właściwości kwerendy bazy danych. Parametry połączenia.

  • Tekst polecenia SQL w pliku połączenia. Wykorzystanie pliku połączenia.

  • Wstęp do SQL – redefiniowanie tekstu polecenia SQL.

  • Poszerzenie umiejętności zastosowań VBA.

  • Podstawy zarządzania systemem zapytań Power Query; funkcje języka Power Query M.

Prezes Jacek Kominek
Szkolenie HDPro

Nasze szkolenia mogą przynieść wiele korzyści dla pracowników i firmy jako całości, oto kilka z nich:

szkolenie w firmie
 • Rozwój umiejętności: Szkolenia pomagają pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zdolności, co może prowadzić do lepszej wydajności pracy.
 • Motywacja i zaangażowanie: Pracownicy, którzy widzą, że ich pracodawca inwestuje w ich rozwój, są bardziej motywowani i zaangażowani w swoją pracę. Szkolenia mogą pomóc pracownikom lepiej zrozumieć swoje role i cele w firmie, co może prowadzić do większej satysfakcji z pracy.
 • Poprawa efektywności: Szkolenia mogą pomóc w poprawie efektywności pracy, ponieważ pracownicy będą mieć lepsze umiejętności i wiedzę, aby wykonywać swoje zadania. W rezultacie, firmy będą w stanie lepiej wykorzystać swoje zasoby i poprawić swoje wyniki finansowe.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Pracownicy, którzy widzą, że ich pracodawca inwestuje w ich rozwój, są bardziej skłonni do pozostania w firmie na dłuższą metę. Szkolenia mogą pomóc w tworzeniu kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się docenieni i zmotywowani.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: W dzisiejszym świecie biznesu, firmy muszą być konkurencyjne, aby przetrwać. Szkolenia mogą pomóc w zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez rozwój swoich pracowników

Opinie naszych klientów

W związku z wysokim poziomem zadowolenia z prowadzonych szkoleń oraz elastycznością i profesjonalizmem rekomendujemy firmę HDPro jako godnego zaufania wykonawcę usług szkoleniowych.
Pragniemy polecić firmę HDPro jako rzetelnego partnera w realizacji programów szkoleniowych. Z przyjemnością będziemy korzystać z kolejnych szkoleń w przyszłości. Współpraca układa się bardzo dobrze
Wszystkie szkolenia spotkały się z bardzo wysoką oceną uczestników, którzy zwracali uwagę na swobodny, ale profesjonalny sposób prowadzenia szkoleń, jak również na wysoki poziom merytoryczny.
Verified by MonsterInsights